Finansiranje sporta u Srbiji i EU

Komparativna analiza finansiranja sporta u Srbiji i zemljama EU

U dokumentu Analiza fiskalne politike zemalja EU u oblasti sporta i izrada preporuka za unapređenje finansiranja sporta u Republici Srbiji nalaze se informacije o direktnim (javnim i privatnim)  i indirektnim (putem volonterskog rada i poreskih olakšica) izvorima finansiranja u odabranim zemljama EU i Srbije, uporedni prikaz stanja u odabranim zemljama EU i Srbiji, preporuke za unapređenje finansiranja sporta u Srbiji, zatim analiza poreskih politika u oblasti sporta, komparativna analiza poreskih politika u oblasti sporta u odabranim zemljama EU i Srbiji i preporuke za unapređenje indirektnog finansiranja sporta u Srbiji putem poreskih olakšica.