Informacije od javnog značaja

Kako do informacija od javnog značaja?

<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja&nbsp;utvrđuje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna. Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.</p>

<p>Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo, lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.</p>

<p><a href="/sites/default/files/Obrazac%20-%20Zahtev%20za%20pristup%20informacijama%20od%20Javnog%20zna%C4%8Daja%20u%20oblasti%20sporta.doc">Zahtev za pistup informaciji od javnog značaja</a> je obrazac kojim se podnosi zahtev za dobijanje određene informacije od javnog značaja.</p>