Kako da obezbedim prostor za treniranje?

Jedinica lokalne samouprave vrši dodelu termina za korišćenje sportskih objekata sa kojima raspolaže. Prema čl. 137 st. 1 tač. 15 Zakona o sportu, racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini (sada javnoj svojini) čiji je korisnik (vlasnik) jedinica lokalne samouprave, kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta, predstavlja potrebu i interes građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave. U ovom slučaju jedinica lokalne samouprave ne obezbeđuje posebna sredstva u svom budžetu, već subvencioniše organizacije u oblasti sporta „u naturi”, odnosno kroz besplatne termine za treninge i takmičenja. Posebna sredstva u budžetu predviđaju se za ove namene u slučaju kada su sportski objekti preneti u imovinu sportskih centara kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, koja prenosi sredstva sportskom centru za obavljanje delatnosti i pokriće troškova, a besplatne termine sportskim organizacijama dodeljuje sam sportski centar (organizacija za obavljanje sportskih delatnosti).

 S obzirom na to da korišćenje sportskih objekta ima svoju ekonomsku vrednost (cenu), u oba slučaja organizaciji u oblasti sporta se u suštini dodeljuju sredstva. Zbog toga se i dodela termina mora vršiti kroz odobravanje programa organizacijama u oblasti sporta.

Jedinica lokalne samouprave mora da zna za koje svrhe, od koga, u kom cilju i sa kojim efektima će se odobreni termini koristiti, i da to odobri. U pitanju su tzv. posebni programi, koji se ostvaruju po javnom pozivu.