Kako da registrujem sportsko udruženje?

Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika. Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja sportskog udruženja u Registar, podnosi se određena dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji. Registracione prijave (obrasci) su propisane i popunjavaju se čitko pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti sa internet stranice ili u sedištu APR-a.Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji lično u sedištu APR ili poštom.

Podnosilac prijave jeste zastupnik udruženja/društva/saveza u oblasti sporta ili punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika snabdevenog pečatom udruženja/društva/saveza.

Sportsko udruženje/društvo/savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.

Detaljnije informacije o registraciji sportskih organizacija možete pronaći u bazi znanja.