Kategorizacija organizacija i pojedinca koji se bave sportom

Prema Zakonu o sportu jedinica lokalne samouprave može, ali i ne mora da utvrdi kategorizacije sportova, sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekta za svoju teritoriju. Ako se odluči da donese neku od tih kategorizacija, obavezna je da pođe od utvrđenih nacionalnih kategorizacija. Iako Zakon o sportu govori o kategorizaciji sportova, za jedinicu lokalne samouprave jedino ima smisla da utvrdi kategorizaciju sportskih organizacija sa svoje teritorije, kako bi na osnovu toga mogla da utvrdi koje su sportske organizacije od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave.