Kriterijumi kategorizacije sportskih organizacija

Osnovni kriterijumi bi mogli da budu:

  • status sporta na nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • tradicija sporta u gradu/opštini;
  • rang takmičenja;
  • postignuti rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni;
  • broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja;
  • broj angažovanih stručnjaka;
  • broj sportista.

Broj kriterijuma za izradu pravilnika za kategorizaciju sportskih organizacija u okviru takmičarskog sporta može biti i veći, ali su ovo neki od kriterijuma koji bi svakako trebal da budu osnov za izradu pravilnika.

Neke od lokalnih jedinica samouprave korsite kategorizaciju pri raspoređivanju sredstava pri izradi godišnjeg plana.