Pravilnik o takmičenju zov šampiona

U kojim gradovima i opštinama se realizuju projektne aktivnosti?

Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije i koji imaju za cilj razvoj paraolimpijskog sporta i povećanje pristupačnosti sportu osobama sa invaliditetom.

Svi nosioci projekta moraju imati registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije.

 

Koje su oblasti podrške?

 • arhitektonska, dizajnerska rešenja za pristup sportskim lokacijama, događaje, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje za osobe sa invaliditetom u sportu
 • ideje koje imaju za cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i bavljenje paraolimpijskim sportovima
 • ideje za sve sportove kojima se bave osobe sa invaliditetom (uključujući i paraolimpijske sportove)
 • Ideje koje razvijaju paraolimpijske sportove (kupovina sportskih rekvizita, promocija i programi)

Ko mogu biti nosioci projekta?

 1. registrovane organizacija civilnih društava: udruženja građana, zadužbine i fondacije, organizacije mladih, strukovna i sportska udruženja (savezi i klubovi)
 2. javne ustanove i institucije, sa izuzetkom škola, čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinice lokalne samouprave (javna preduzeća i ustanove, pre svega ustanove fizičke kulture, zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite).
 3. privredna društva registrovana  u APR
   

 

Ko ne može učestvovati u konkursu i koje aktivnosti neće biti podržane?

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, verske i političke organizacije i entiteti.

 

Konkursom neće biti podržane aktivnosti koje nisu u skladu sa namenom konkursa, uključujući, a ne ograničavajući se na:

 • aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
 • aktivnosti usmerene na sticanje profita
 • individualna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih
 • aktivnosti religijskih grupa
 • pojedinačne molbe koje se odnose na putovanje u zemlji ili inostranstvu
 • isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane, pojedinačne ili grupne
 • pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van zajednica u kojima se program realizuje
 • Isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
 • pokrivanje dugovanja prema državi ili trećim licima
 • naplata obaveza nastalih po osnovu lizinga i pasivne kamate
 • kupovina zemljišta ili  objekata
 • kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije vezana za projektne aktivnosti, kao ni opreme koja nema namenu van pojedinačnog projekta
 • kupovina vozila koja nisu u funkciji realizacije programskih aktivnosti na dnevnom nivou.
 • plaćanje istih lica po različitim osnovama u okviru realizovanja jednog projekta (npr. lica navedena kao članovi projektnog lica ne mogu biti dodatno plaćeni za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).

 

Koliko projekata jedan nosilac može prijaviti?

Svaki podnosilac može prijaviti više projekata za realizaciju u 2017. godini u svojstvu nosioca projekta, ali može biti nagrađen nagradom samo za jedan predloženi projekat.

 

U slučaju partnerskih projekata prilikom prijavljivanja neophodno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova/pravno lice.

Jedno udruženje/ustanova/pravno lice može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac.

Partnerstvo se dokazuje overenom izjavom o partnerstvu na memorandumu partnerske organizacije ili ugovorom o saradnji.

 

U slučaju partnerstva više pravnih lica, Ugovor se zaključuje sa nosiocem projekta koji u realizaciji projekta ima ulogu odgovornog pravnog lica.

 

Koji  je način prijavljivanja na konkurs?

Predloženi projekat dostavlja se putem javno dostupnog formulara na internet stranici sampionisvakidan.rs, a izuzetno popunjavanjem MS Word verzije formulara i slanjem imejla na e-mail adresu kontakt@sampionisvakidan.rs.

 

Vreme za prijavu na konkurs je od 1. juna do 20. jula 2017. godine.

Takmičenje traje od od 1. juna do 31. oktobra 2017. godine.

 

Organizator konkursa ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.

Organizator konkursa je obavezan da u roku od najviše 5 radnih dana nakon završetka perioda za prijavljivanje, potvrdi prijem prijava svakom podnosiocu prijava.

 

Kolika je minimalna vrednost projekta za finansiranje? Koliki je maksimalan broj podržanih projekata?

U svrhu realizacije ovogodišnjeg ciklusa programa Šampioni svaki dan, takmičenje Zov šampiona podržaće tri (3) projekta u pojedinačnom iznosu od 4.000EUR po projektu.

 

Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

Preduslov učešća na konkursu su sledeći kriterijumi

 • Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije (popunjena sva polja, pravilno i adekvatno, u formularu, blagovremeno poslata prijava)
 • Pravna i administrativna spremnost da se primi donacija (nemanje dugovanja prema državi i trećim licima, nema blokiranih računa) Spremnost za prijem donacije dokazuje se dostavljanjem kopije Rešenja o registraciji, kao i potvrdama o tome da pravno lice nema račun u blokadi u poslednjih godinu dana. Ovaj dokument izdaje banka kod koje pravno lice ima račun koji će koristiti za primanje donacije, ili Narodna Banka Srbije.

Kriterijumi za odlučivanje

 • Projekti koji podržavaju razvoj paraolimpijskog sporta i pristupačnost sportu osobama sa invaliditetom
 • Projekti koji imaju značaj za zajednicu i uključuju zajednicu (uključujući i procenjen broj korisnika projekta). U procenu ovog kriterijuma ulazi glasanje zajednice, koje nosi 50% ocene.
 • Izvodljivost projekta: predlog budžeta u odnosu na predložene aktivnosti
 • Kapacitet pravnog lica da iznese projektne aktivnosti
 • Argumentovan opis i relevantnost problema i jasno definisani i merljivi ciljevi
 • Usklađivanje postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta
 • Održivost projekta

 

Procenu ispunjenosti kriterijuma donosi žiri na osnovu sopstvene ekspertize i nakon uvida u sve materijale dostavljene od strane podnosioca projekata.

 

 

Kako izgleda proces selekcije?

Prvi krug selekcije: Fondacija Dokukino vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost konkursne dokumentacije, analizu prijava u odnosu na ciljeve konkursa.

Eventualne eksterne stručne konsultacije o kvalitetu i relevantnosti prijava biće izvršene za predloge koji se odnose na arhitektonska rešenja. Konsultacije može izvesti Fondacija Dokukino, a u dogovoru sa Apatinskom pivarom. Evaluator predloga arhitektonskog rešenja biće profesorka Dragana Vasiljević Tomić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Drugi krug selekcije:

Žiri se sastoji od 5 (pet) članova i čine ga predstavnici Apatinske pivare, Paraolimpijskog komiteta Srbije, paraolimpijskih sportista i stručnjaka za pristupačnost i razvoj i upravljanje projektima. Žiri daje preporuke za podršku projektima koji prolaze na Hakaton, a na osnovu gore navedenih kriterijuma. Preporuku daju na osnovu ukupne ocene projekta.

Žiriranje se sprovodi tako što svaki član žirija dodeljuje ocene od 1 do 5 za svaki gore navedeni kriterijum. Ukupna suma deli se sa brojem kriterijuma i prosek svih kriterijuma daje ukupnu ocenu projekta za svakog člana žirija, a zatim se ocene svih članova žirija ponovo sabiraju i dele sa brojem 5. Nakon ukupnih ocena vrši se rangiranje projekata i 10 najboljih projekata prolazi na Hakaton. Ukoliko dva projekta budu imala istu ukupnu ocenu (10 i 11. mesto) na Hakaton prolazi projekat koji ima veću podršku iz faze glasanja zajednice.

Ocenjivanje se radi kroz formulare za ocenjivanje, a nakon procesa sabiranja ocenja I rangiranja projekata, Fondacija Dokukino sastavlja izveštaj o procesu odlučivanja i donesenoj odluci, koji potpisuje predsednik žirija.

 

 

Sastav žirija:

 1. Nikola Šućur, Apatinska pivara
 2. Darko Soković, Fondacija Dokukino
 3. Vidan Danković, Udruženje za reviziju pristupačnosti
 4. Aleksandar Kočović, Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije
 5. Boris Malešević, paraplivačka reprezentacija Srbije

 

Predsednik žirija je Draženko Mitrović, paraolimpijac.

 

 

 

 

Treći krug selekcije: Nosioci projekta koji su u užem izboru, pozivaju se na Hakaton kako bi doradili svoje projekte i pred žirijem predstavili unapređene projekte. Žiri koji je prethodno odlučivao o projektima koji dolaze na Hakaton, sastavljen po istoj formuli ina osnovu istih kriterijuma donosi odluku o pobednicima konkursa.

 

Na samom hakatonu, mentori pružaju podršku učesnicima da dorade svoje projekte. Pored paraolimpijskih sportista, mentore čine i eksperti iz oblasti neophodnih za uspešnu realizaciju ovih projekata koji će učestvovati u izradi tehničkih zahteva/dokumentacije neophodne za uspešnu realizaciju ovih projekata kroz pružanje mentorske podrške na Hakatonu. Mentori će nakon završetka pružanja podrške projektima takođe oceniti projekte iz vizure svojih ekspertiza.Mišljenje mentora biće uzeto u obzir pri donošenju konačne odluke o pobednicima konkursa.

Proces rangiranja i prethodnog ocenjivanja vrši se na isti način kao i u drugom krugu selekcije. Pri donošenju odluke, članovi žirija pored predloga projekata imaju na raspolaganju i mišljenje mentora eksperata. Projekti se takođe predstavljaju pre konačnog procesa ocenjivanja, i to je prilika kada članovi žirija mogu postaviti dodatna pitanja podnosiocima projekata.

 

Na koji način će biti objavljeni rezultati konkursa?

Informacije o rangiranju prijavljenih projekata biće objavljene na platformi Šampioni svaki dan 31. oktobra.

Odluka o podržanim projektima je konačna.

Svi učesnici konkursa imaju pravo uvida u dokumentaciju na adresi Fondacije Dokukino (Palmotićeva 25/20), dana 31. oktobra od 12 do 14 h.

 

 

Na koji način se obavljaju konsultacije tokom konkursa?

Tokom trajanja celog konkursa program Šampioni svaki dan će otvoriti kanale komunikacije sa zainteresovanima putem e-pošte i telefona, kao i ličnim prisustvom na inspiracijskim događajima.

Razgovori sa projektnim timom će imati za cilj predočavanje mogućih odluka i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima.

Kontakt podaci: Tijana Todorović, kontakt@sampionisvakidan.rs i 0606840612.

 

Koje su rokovi za konkurisanje i trajanje projekta?

Konkurs traje od 1. juna do 31.oktobra.

Takmičenje se odvija kroz sledeće faze:

 1. inspiracijski događaji i prijave na konkurs

Vreme za prijavu na konkurs je otvoreno od 1. juna do 20. jula 2017. godine do 23:59 h.

 

     2. provera tehničke ispravnosti prijava

Rezultati prvog kruga selekcije biće objavljeni do 14. septembra 2017. godine.

 

     3. podrška zajednice kroz glasanje i izbor finalista za hakaton

Rezultati drugog kruga selekcije biće objavljeni do 09. oktobra 2017. godine

 

     4. hakaton i odabir pobednika

Rezultati trećeg kruga selekcije biće objavljeni do 31. oktobra 2017. godine.

     5. implementacija i monitoring pobedničkih projekata

            Projektne aktivnosti treba planirati tako da ne počnu ranije u odnosu na odabir projekata, a da se sve aktivnosti izvrše najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

 

 

Finansijska sredstva će biti plaćena nakon potpisivanje pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekta, a potpisnik ispred programa Šampioni svaki dan biće Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije.  Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije će primiti sredstva Apatinske pivare predviđena programom Šampioni svaki dan.  Nakon potpisivanja ugovora sa pravnim licima nosiocima projekta, Fondacija POKS prebacuje sredstva nosiocima projekta. Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije ima ulogu posrednika između Apatinske pivare i nosioca projekta pri dodeljivanju sredstava.

Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti će se realizovati kontinuirano tokom celog perioda realizacije, a monitoring i podršku tokom perioda implementacije, uključujući i praćenja plana realizacije, ispunjenosti obaveza i spremnosti za isplatu naredne tranše sredstava (za projekte koji po tipu iziskuju faznu uplatu sredstava) pružaće Fondacija za nove komunikacije Dokukino.

Predlog ugovora sa nosiocima projekta predlaže Apatinska pivara.

Sredstva će biti isplaćena pravnim licima-nosiocima nagrađenih projekata avansno ili fazno u odnosu na tip projekta. Odluku o načinu isplate donosi Fondacija za nove komunikacije Dokukino i način isplate unosi se u ugovor koji potpisuju Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije i nosioci projekata.

 

Koje su obaveze nosioca projekta

Ovlašćeno lice u ime udruženja/ustanove/pravnog lica koje konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijava. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavama netačni, prijava će biti odbaćena. Tim Šampioni svaki dan zadržava pravo da od podnosioca predloga projekta zatraži dodatnu dokumentaciju.

Obaveze nosioca projekta za koji je odobreno finansiranje bliže se određuje Ugovorom o finansiranju projekta. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je predložen i usvojen na Hakatonu, a koji čini sastavni deo ugovora, i da sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom. Za svako odstupanje od predloženih budžetskih linija u iznosu većem od 10% realizator projekta je dužan da, uz dostavljanje dokumentovanog obrazloženja, traži saglasnost od Fondacije Dokukino, koja je odgovorna za monitoring projekata.  Saglasnost se traži slanjem upita na adresu elektronske pošte kontakt@sampionisvakidan.rs.

Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava program Šampioni svaki dan o statusu realizacije projekta i finansijskih tokovima, i to putem redovnog mesečnog narativnog izveštaja (foto i video dokumentacija) i završnog izveštaja koji podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta, kao i kvartalnim finansijskim izveštajima.

Nosioci projekta su u obavezi da predvide aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima projekta. Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju tim Šampioni svaki dan o planiranim događajima/aktivnostima najmanje 15 dana unapred, kao i da održavaju komunikaciju u pogledu vidljivosti programa i projekta.

Ukoliko nosilac projekta ne ispuni obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Fondacija POKS u ime programa Šampioni svaki dan, a na predlog Fondacije Dokukino, raskinuće ugovor i zatražiti povraćaj dela ili ukupnog iznosa plaćenih sredstava.