Pravilnik o takmičenju zov šampiona

<h3><strong>U kojim gradovima i opštinama se realizuju projektne aktivnosti?</strong></h3>

<p>Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije i koji imaju za cilj razvoj paraolimpijskog sporta i povećanje pristupačnosti sportu osobama sa invaliditetom.</p>

<p>Svi nosioci projekta moraju imati registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koje su oblasti podrške?</strong></p>

<ul>
<li>arhitektonska, dizajnerska rešenja za pristup sportskim lokacijama, događaje, aplikacije, partnerstva koja obezbeđuju dodatne sadržaje za osobe sa invaliditetom u sportu</li>
<li>ideje koje imaju za cilj da uključe veći broj osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i bavljenje paraolimpijskim sportovima</li>
<li>ideje za sve sportove kojima se bave osobe sa invaliditetom (uključujući i paraolimpijske sportove)</li>
<li>Ideje koje razvijaju paraolimpijske sportove (kupovina sportskih rekvizita, promocija i programi)</li>
</ul>

<p><strong>Ko mogu biti nosioci projekta?</strong></p>

<ol>
<li>registrovane organizacija civilnih društava: udruženja građana, zadužbine i fondacije, organizacije mladih, strukovna i sportska udruženja (savezi i klubovi)</li>
<li>javne ustanove i institucije, sa izuzetkom škola, čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinice lokalne samouprave (javna preduzeća i ustanove, pre svega ustanove fizičke kulture, zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite).</li>
<li>privredna društva registrovana &nbsp;u APR<br />
&nbsp;</li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Ko ne može učestvovati u konkursu i koje aktivnosti neće biti podržane?</strong></p>

<p>Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, verske i političke organizacije i entiteti.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Konkursom neće biti podržane aktivnosti koje nisu u skladu sa namenom konkursa, uključujući, a ne ograničavajući se na:</strong></p>

<ul>
<li>aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova</li>
<li>aktivnosti usmerene na sticanje profita</li>
<li>individualna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih</li>
<li>aktivnosti religijskih grupa</li>
<li>pojedinačne molbe koje se odnose na putovanje u zemlji ili inostranstvu</li>
<li>isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane, pojedinačne ili grupne</li>
<li>pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van zajednica u kojima se program realizuje</li>
<li>Isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično</li>
<li>pokrivanje dugovanja prema državi ili trećim licima</li>
<li>naplata obaveza nastalih po osnovu lizinga i pasivne kamate</li>
<li>kupovina zemljišta ili &nbsp;objekata</li>
<li>kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije vezana za projektne aktivnosti, kao ni opreme koja nema namenu van pojedinačnog projekta</li>
<li>kupovina vozila koja nisu u funkciji realizacije programskih aktivnosti na dnevnom nivou.</li>
<li>plaćanje istih lica po različitim osnovama u okviru realizovanja jednog projekta (npr. lica navedena kao članovi projektnog lica ne mogu biti dodatno plaćeni za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koliko projekata jedan nosilac može prijaviti?</strong></p>

<p>Svaki podnosilac može prijaviti više projekata za realizaciju u 2017. godini u svojstvu nosioca projekta, ali može biti nagrađen nagradom samo za jedan predloženi projekat.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>U slučaju partnerskih projekata prilikom prijavljivanja neophodno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova/pravno lice.</p>

<p>Jedno udruženje/ustanova/pravno lice može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac.</p>

<p>Partnerstvo se dokazuje overenom izjavom o partnerstvu na memorandumu partnerske organizacije ili ugovorom o saradnji.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>U slučaju partnerstva više pravnih lica, Ugovor se zaključuje sa nosiocem projekta koji u realizaciji projekta ima ulogu odgovornog pravnog lica.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koji &nbsp;je način prijavljivanja na konkurs?</strong></p>

<p>Predloženi projekat dostavlja se putem javno dostupnog formulara na internet stranici sampionisvakidan.rs, a izuzetno popunjavanjem MS Word verzije formulara i slanjem imejla na e-mail adresu kontakt@sampionisvakidan.rs.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Vreme za prijavu na konkurs je od 1. juna do 20. jula 2017. godine.</p>

<p>Takmičenje traje od od 1. juna do 31. oktobra 2017. godine.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Organizator konkursa ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.</p>

<p>Organizator konkursa je obavezan da u roku od najviše 5 radnih dana nakon završetka perioda za prijavljivanje, potvrdi prijem prijava svakom podnosiocu prijava.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kolika je minimalna vrednost projekta za finansiranje? Koliki je maksimalan broj podržanih projekata?</strong></p>

<p>U svrhu realizacije ovogodišnjeg ciklusa programa Šampioni svaki dan, takmičenje Zov šampiona podržaće tri (3) projekta u pojedinačnom iznosu od 4.000EUR po projektu.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?</strong></p>

<p>Preduslov učešća na konkursu su sledeći kriterijumi</p>

<ul>
<li>Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije (popunjena sva polja, pravilno i adekvatno, u formularu, blagovremeno poslata prijava)</li>
<li>Pravna i administrativna spremnost da se primi donacija (nemanje dugovanja prema državi i trećim licima, nema blokiranih računa) Spremnost za prijem donacije dokazuje se dostavljanjem kopije Rešenja o registraciji, kao i potvrdama o tome da pravno lice nema račun u blokadi u poslednjih godinu dana. Ovaj dokument izdaje banka kod koje pravno lice ima račun koji će koristiti za primanje donacije, ili Narodna Banka Srbije.</li>
</ul>

<p>Kriterijumi za odlučivanje</p>

<ul>
<li>Projekti koji podržavaju razvoj paraolimpijskog sporta i pristupačnost sportu osobama sa invaliditetom</li>
<li>Projekti koji imaju značaj za zajednicu i uključuju zajednicu (uključujući i procenjen broj korisnika projekta). U procenu ovog kriterijuma ulazi glasanje zajednice, koje nosi 50% ocene.</li>
<li>Izvodljivost projekta: predlog budžeta u odnosu na predložene aktivnosti</li>
<li>Kapacitet pravnog lica da iznese projektne aktivnosti</li>
<li>Argumentovan opis i relevantnost problema i jasno definisani i merljivi ciljevi</li>
<li>Usklađivanje postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta</li>
<li>Održivost projekta</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Procenu ispunjenosti kriterijuma donosi žiri na osnovu sopstvene ekspertize i nakon uvida u sve materijale dostavljene od strane podnosioca projekata.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kako izgleda proces selekcije?</strong></p>

<p><strong>Prvi krug selekcije:</strong> Fondacija Dokukino vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost konkursne dokumentacije, analizu prijava u odnosu na ciljeve konkursa.</p>

<p>Eventualne eksterne stručne konsultacije o kvalitetu i relevantnosti prijava biće izvršene za predloge koji se odnose na arhitektonska rešenja. Konsultacije može izvesti Fondacija Dokukino, a u dogovoru sa Apatinskom pivarom. Evaluator predloga arhitektonskog rešenja biće profesorka Dragana Vasiljević Tomić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Drugi krug selekcije:</strong></p>

<p>Žiri se sastoji od 5 (pet) članova i čine ga predstavnici Apatinske pivare, Paraolimpijskog komiteta Srbije, paraolimpijskih sportista i stručnjaka za pristupačnost i razvoj i upravljanje projektima. Žiri daje preporuke za podršku projektima koji prolaze na Hakaton, a na osnovu gore navedenih kriterijuma. Preporuku daju na osnovu ukupne ocene projekta.</p>

<p>Žiriranje se sprovodi tako što svaki član žirija dodeljuje ocene od 1 do 5 za svaki gore navedeni kriterijum. Ukupna suma deli se sa brojem kriterijuma i prosek svih kriterijuma daje ukupnu ocenu projekta za svakog člana žirija, a zatim se ocene svih članova žirija ponovo sabiraju i dele sa brojem 5. Nakon ukupnih ocena vrši se rangiranje projekata i&nbsp;10 najboljih projekata prolazi na Hakaton. Ukoliko dva projekta budu imala istu ukupnu ocenu (10 i 11. mesto) na Hakaton prolazi projekat koji ima veću podršku iz faze glasanja zajednice.</p>

<p>Ocenjivanje se radi kroz formulare za ocenjivanje, a nakon procesa sabiranja ocenja I rangiranja projekata, Fondacija Dokukino sastavlja izveštaj o procesu odlučivanja i donesenoj odluci, koji potpisuje predsednik žirija.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Sastav žirija:</p>

<ol>
<li>Nikola Šućur, Apatinska pivara</li>
<li>Darko Soković, Fondacija Dokukino</li>
<li>Vidan Danković, Udruženje za reviziju pristupačnosti</li>
<li>Aleksandar Kočović, Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije</li>
<li>Boris Malešević, paraplivačka reprezentacija Srbije</li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p>Predsednik žirija je Draženko Mitrović, paraolimpijac.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Treći krug selekcije: </strong>Nosioci projekta koji su u užem izboru, pozivaju se na Hakaton kako bi doradili svoje projekte i pred žirijem predstavili unapređene projekte. Žiri koji je prethodno odlučivao o projektima koji dolaze na Hakaton, sastavljen po istoj formuli ina osnovu istih kriterijuma donosi odluku o pobednicima konkursa.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Na samom hakatonu, mentori pružaju podršku učesnicima da dorade svoje projekte. Pored paraolimpijskih sportista, mentore čine i eksperti iz oblasti neophodnih za uspešnu realizaciju ovih projekata koji će učestvovati u izradi tehničkih zahteva/dokumentacije neophodne za uspešnu realizaciju ovih projekata kroz pružanje mentorske podrške na Hakatonu. Mentori će nakon završetka pružanja podrške projektima takođe oceniti projekte iz vizure svojih ekspertiza.Mišljenje mentora biće uzeto u obzir pri donošenju konačne odluke o pobednicima konkursa.</p>

<p>Proces rangiranja i prethodnog ocenjivanja vrši se na isti način kao i u drugom krugu selekcije. Pri donošenju odluke, članovi žirija pored predloga projekata imaju na raspolaganju i mišljenje mentora eksperata. Projekti se takođe predstavljaju pre konačnog procesa ocenjivanja, i to je prilika kada članovi žirija mogu postaviti dodatna pitanja podnosiocima projekata.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Na koji način će biti objavljeni rezultati konkursa?</strong></p>

<p>Informacije o rangiranju prijavljenih projekata biće objavljene na platformi Šampioni svaki dan 31. oktobra.</p>

<p>Odluka o podržanim projektima je konačna.</p>

<p>Svi učesnici konkursa imaju pravo uvida u dokumentaciju na adresi Fondacije Dokukino (Palmotićeva 25/20), dana 31. oktobra od 12 do 14 h.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Na koji način se obavljaju konsultacije tokom konkursa?</strong></p>

<p>Tokom trajanja celog konkursa program Šampioni svaki dan će otvoriti kanale komunikacije sa zainteresovanima putem e-pošte i telefona, kao i ličnim prisustvom na inspiracijskim događajima.</p>

<p>Razgovori sa projektnim timom će imati za cilj predočavanje mogućih odluka i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima.</p>

<p>Kontakt podaci: Tijana Todorović, kontakt@sampionisvakidan.rs i 0606840612.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koje su rokovi za konkurisanje i trajanje projekta?</strong></p>

<p>Konkurs traje od 1. juna do 31.oktobra.</p>

<p>Takmičenje se odvija kroz sledeće faze:</p>

<ol>
<li>inspiracijski događaji i prijave na konkurs</li>
</ol>

<p>Vreme za prijavu na konkurs je otvoreno od 1. juna do 20. jula 2017. godine do 23:59 h.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. provera tehničke ispravnosti prijava</p>

<p>Rezultati prvog kruga selekcije biće objavljeni do 14. septembra&nbsp;2017. godine.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. podrška zajednice kroz glasanje i izbor finalista za hakaton</p>

<p>Rezultati drugog kruga selekcije biće objavljeni do 09. oktobra 2017. godine</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4. hakaton i odabir pobednika</p>

<p>Rezultati trećeg kruga selekcije biće objavljeni do 31. oktobra 2017. godine.</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5. implementacija i monitoring pobedničkih projekata</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektne aktivnosti treba planirati tako da ne počnu ranije u odnosu na odabir projekata, a da se sve aktivnosti izvrše najkasnije do 31. decembra 2018. godine.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Finansijska sredstva će biti plaćena nakon potpisivanje pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekta, a potpisnik ispred programa Šampioni svaki dan biće Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije. &nbsp;Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije će primiti sredstva Apatinske pivare predviđena programom Šampioni svaki dan. &nbsp;Nakon potpisivanja ugovora sa pravnim licima nosiocima projekta, Fondacija POKS prebacuje sredstva nosiocima projekta. Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije ima ulogu posrednika između Apatinske pivare i nosioca projekta pri dodeljivanju sredstava.</p>

<p>Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti će se realizovati kontinuirano tokom celog perioda realizacije, a monitoring i podršku tokom perioda implementacije, uključujući i praćenja plana realizacije, ispunjenosti obaveza i spremnosti za isplatu naredne tranše sredstava (za projekte koji po tipu iziskuju faznu uplatu sredstava) pružaće Fondacija za nove komunikacije Dokukino.</p>

<p>Predlog ugovora sa nosiocima projekta predlaže Apatinska pivara.</p>

<p>Sredstva će biti isplaćena pravnim licima-nosiocima nagrađenih projekata avansno ili fazno u odnosu na tip projekta. Odluku o načinu isplate donosi Fondacija za nove komunikacije Dokukino i način isplate unosi se u ugovor koji potpisuju Fondacija Paraolimpijskog komiteta Srbije i nosioci projekata.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Koje su obaveze nosioca projekta</strong></p>

<p>Ovlašćeno lice u ime udruženja/ustanove/pravnog lica koje konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijava. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavama netačni, prijava će biti odbaćena. Tim Šampioni svaki dan zadržava pravo da od podnosioca predloga projekta zatraži dodatnu dokumentaciju.</p>

<p>Obaveze nosioca projekta za koji je odobreno finansiranje bliže se određuje Ugovorom o finansiranju projekta. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je predložen i usvojen na Hakatonu, a koji čini sastavni deo ugovora, i da sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom. Za svako odstupanje od predloženih budžetskih linija u iznosu većem od 10% realizator projekta je dužan da, uz dostavljanje dokumentovanog obrazloženja, traži saglasnost od Fondacije Dokukino, koja je odgovorna za monitoring projekata. &nbsp;Saglasnost se traži slanjem upita na adresu elektronske pošte kontakt@sampionisvakidan.rs.</p>

<p>Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava program Šampioni svaki dan o statusu realizacije projekta i finansijskih tokovima, i to putem redovnog mesečnog narativnog izveštaja (foto i video dokumentacija) i završnog izveštaja koji podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta, kao i kvartalnim finansijskim izveštajima.</p>

<p>Nosioci projekta su u obavezi da predvide aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima projekta. Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju tim Šampioni svaki dan o planiranim događajima/aktivnostima najmanje 15 dana unapred, kao i da održavaju komunikaciju u pogledu vidljivosti programa i projekta.</p>

<p>Ukoliko nosilac projekta ne ispuni obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Fondacija POKS u ime programa Šampioni svaki dan, a na predlog Fondacije Dokukino, raskinuće ugovor i zatražiti povraćaj dela ili ukupnog iznosa plaćenih sredstava.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>