Registracija udruženja

Osnovne informacije o Registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 

U nastavku teksta prikazane su osnovne informacije o postupku registracije u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, odnosno informacijne o tome ko ima pravo na upis u Registar, koji su prvi koraci u procesu registracije, koja su dokumenta neophodna, kako se zapravo podnosi prijava i sl.

Više informacija o svim ostalim pitanjima u vezi sa postupkom registracije (samim procesom registracije, ostalim upustvima prilikom registracije, obrascima koje je neophodno popuniti, o visinama naknada, promenama podataka kod sportskih udruženja, brisanje udruženja iz Registra i sl.) imate na sajtu Agencije za privredne registre u odeljku Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

U Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta upisuje se:

 • Sportsko udruženje (dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta. Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača - potpuno poslovno sposobna fizička lica ili pravna lica),
 • Sportsko društvo nastaje udruživanjem sportskih organizacija (sportska udruženja i sportska privredna društva), radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupanja u oblasti sporta,
 • Granski sportski savez nastaje udruživanjem sportskih organizacija, teritorijalnih granskih sportskih saveza, samostalnih profesionalnih sportista i stručnih udruženja u određenoj grani sporta radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, zajedničkog reprezentovanja, uređivanja pitanja organizovanja takmičenja i statusa sportista u određenoj grani sporta. Mogu se osnivati za jednu ili više sportskih grana.
 • Teritorijalni sportski savez osnivaju organizacije u oblasti sporta sa određene teritorije radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa (za republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave i gradsku opštinu),
 • Olimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta,
 • Paraolimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa Paraolimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,
 • Stručna sportska udruženja - sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa udruživati u stručna sportska udruženja (udruženja trenera, sportskih sudija i dr.),
 • Udruženja i savezi u oblasti sporta - sportske organizacije, sportska društva, sportski savezi i druga pravna i fizička lica mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta osnivati i druga udruženja (organizacioni odbori, udruženja navijača i dr), i saveze u oblasti sporta.

Pokretanje postupka registracije

Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja sportskog udruženja u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

•             osnivački akt, sa overenim potpisima osnivača,

•             zapisnik sa sednice osnivačke skupštine,

•             statut,

•             odluka o izboru, odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije određen osnivačkim aktom,

•             dokaz o identitetu osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja i lica ovlašćenog za zastupanje ogranka – fotokopija lične karte ili pasoša ili izvod iz registra u kojem je registrovano                   pravno lice ako je osnivač pravno lice,

•             odluka o obrazovanju ogranka, ako nije obrazovan statutom,

•             izjava izabranog, odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav                 5. Zakona o sportu,

•             saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove za osnivanje vojnog, odnosno policijskog sportskog udruženja,

•             dokaz o uplati naknade za upis u Registar (visina naknade),

•             druge isprave utvrđene zakonom.

Prilikom registracije, obavezni podaci su:

•             oblik organizovanja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, druga udruženja i savezi u oblasti sporta);

•             naziv;

•             sedište i adresa;

•             sportka grana/grane i sportska disciplina/discipline u okviru  sportske grane;

•             oblast/oblasti sporta i sportska disciplina/discipline u okviru oblasti sporta;

•             datum upisa u Registar;

•             podaci o zastupniku – ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja;

•             matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB);

•             broj računa u banci;

•             statutu i izmene i dopune statuta;

•             predviđeno vreme za koje se udruženje, društvo, odnosno savez osniva;

•             članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;

•             zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada;

•             zabeleška zabrane rada;

•             podaci o statusnoj promeni;

•             podaci o likvidaciji;

•             podaci o stečaju;

•             kontakt podaci (broj telefona, faksa i internet adresa);

•             broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;

•             privredna delatnost koju sportsko udruženje neposredno obavlja.

Fakultativni podaci u Registru:

•             skraćeni naziv;

•             naziv  i skraćeni naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine;

•             naziv i skraćeni naziv u prevodu na strani jezik;

•             naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka;

•             zabeleške podataka od značaja za pravni promet.

Objava dokumenata na internet strani APR:

•             statut

•             izmene i dopune statuta (prečišćen tekst).

Način podnošenja prijave

Registracione prijave (obrasci) su propisane i popunjavaju se čitko pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti:

 • uz naknadu lično u sedištu APR u Beogradu
 • uz naknadu u organizacionim jedinicama APR,
 • bez naknade sa internet strane Agencije

Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji, i to:

 • lično, u sedištu APR u Beogradu,
 • lično, u organizacionim jedinicama APR,
 • poštom.

Podnosilac prijave

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave i to:

 • zastupnik udruženja/društva/saveza u oblasti sporta,
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika snabdevenog pečatom udruženja/društva/saveza (za registraciju osnivanja pročitati napomenu u nastavku).

Sportsko udruženje/društvo/savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.