Registracija udruženja

Osnovne informacije o Registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

<p>&nbsp;</p>

<p>U nastavku teksta prikazane su osnovne informacije o postupku registracije u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, odnosno informacijne o tome ko ima pravo na upis u Registar, koji su prvi koraci u procesu registracije, koja su dokumenta neophodna, kako se zapravo podnosi prijava i sl.</p>

<p>Više informacija o svim ostalim pitanjima u vezi sa postupkom registracije (samim procesom registracije, ostalim upustvima prilikom registracije, obrascima koje je neophodno popuniti, o visinama naknada, promenama podataka kod sportskih udruženja, brisanje udruženja iz Registra i sl.) imate na sajtu Agencije za privredne registre u odeljku <a href="http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%... udruženja, društava i saveza u oblasti sporta</a></p>

<p><strong>U Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta upisuje se:</strong></p>

<ul>
<li>Sportsko udruženje (dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta. Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača - potpuno poslovno sposobna fizička lica ili pravna lica),</li>
<li>Sportsko društvo nastaje udruživanjem sportskih organizacija (sportska udruženja i sportska privredna društva), radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupanja u oblasti sporta,</li>
<li>Granski sportski savez nastaje udruživanjem sportskih organizacija, teritorijalnih granskih sportskih saveza, samostalnih profesionalnih sportista i stručnih udruženja u određenoj grani sporta radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, zajedničkog reprezentovanja, uređivanja pitanja organizovanja takmičenja i statusa sportista u određenoj grani sporta. Mogu se osnivati za jednu ili više sportskih grana.</li>
<li>Teritorijalni sportski savez osnivaju organizacije u oblasti sporta sa određene teritorije radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa (za republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave i gradsku opštinu),</li>
<li>Olimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta,</li>
<li>Paraolimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa Paraolimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,</li>
<li>Stručna sportska udruženja - sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa udruživati u stručna sportska udruženja (udruženja trenera, sportskih sudija i dr.),</li>
<li>Udruženja i savezi u oblasti sporta - sportske organizacije, sportska društva, sportski savezi i druga pravna i fizička lica mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta osnivati i druga udruženja (organizacioni odbori, udruženja navijača i dr), i saveze u oblasti sporta.</li>
</ul>

<p><strong>Pokretanje postupka registracije</strong></p>

<p>Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem <a href="http://www.apr.gov.rs/LinkClick.aspx?fileticket=upevUn9V6wU%3d&amp;tabid... registracione prijave</a> osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.</p>

<p>Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja sportskog udruženja u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osnivački akt, sa overenim potpisima osnivača,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapisnik sa sednice osnivačke skupštine,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; statut,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odluka o izboru, odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije određen osnivačkim aktom,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokaz o identitetu osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja i lica ovlašćenog za zastupanje ogranka – fotokopija lične karte ili pasoša ili izvod iz registra u kojem je registrovano &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pravno lice ako je osnivač pravno lice,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odluka o obrazovanju ogranka, ako nije obrazovan statutom,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; izjava izabranog, odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. Zakona o sportu,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove za osnivanje vojnog, odnosno policijskog sportskog udruženja,</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokaz o uplati naknade za upis u Registar (visina naknade),</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; druge isprave utvrđene zakonom.</p>

<p><strong>Prilikom registracije, obavezni podaci su:</strong></p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oblik organizovanja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, druga udruženja i savezi u oblasti sporta);</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naziv;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sedište i adresa;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sportka grana/grane i sportska disciplina/discipline u okviru&nbsp; sportske grane;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oblast/oblasti sporta i sportska disciplina/discipline u okviru oblasti sporta;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; datum upisa u Registar;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podaci o zastupniku – ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB);</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; broj računa u banci;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; statutu i izmene i dopune statuta;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; predviđeno vreme za koje se udruženje, društvo, odnosno savez osniva;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabeleška zabrane rada;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podaci o statusnoj promeni;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podaci o likvidaciji;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podaci o stečaju;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontakt podaci (broj telefona, faksa i internet adresa);</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; privredna delatnost koju sportsko udruženje neposredno obavlja.</p>

<p><strong>Fakultativni podaci u Registru:</strong></p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skraćeni naziv;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naziv&nbsp; i skraćeni naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naziv i skraćeni naziv u prevodu na strani jezik;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka;</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zabeleške podataka od značaja za pravni promet.</p>

<p><strong>Objava dokumenata na internet strani APR:</strong></p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; statut</p>

<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; izmene i dopune statuta (prečišćen tekst).</p>

<p><strong>Način podnošenja prijave </strong></p>

<p>Registracione prijave (obrasci) su propisane i popunjavaju se čitko pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti:</p>

<ul>
<li>uz naknadu lično u sedištu APR u Beogradu</li>
<li>uz naknadu u organizacionim jedinicama APR,</li>
<li>bez naknade sa internet strane Agencije</li>
</ul>

<p>Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji, i to:</p>

<ul>
<li>lično, u sedištu APR u Beogradu,</li>
<li>lično, u organizacionim jedinicama APR,</li>
<li>poštom.</li>
</ul>

<p><strong>Podnosilac prijave </strong></p>

<p>Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave i to:</p>

<ul>
<li>zastupnik udruženja/društva/saveza u oblasti sporta,</li>
<li>punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika snabdevenog pečatom udruženja/društva/saveza (za registraciju osnivanja pročitati napomenu u nastavku).</li>
</ul>

<p><strong>Sportsko udruženje/društvo/savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>