Sportski objekti

Sportski objekti kojima je vlasnik jedinica lokalne samouprave su javni sportski objekti. Prema Zakonu o sportu javni sportski objekti su sportski objekti u državnoj svojini (sada u javnoj svojini), čiji je korisnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Javni sportski objekti mogu biti zatvoreni sportski objekti i otvoreni sportski tereni.

Zatvoreni sportski objekti jesu objekti koji predstavljaju fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom namenjeni za obavljanje određenih sportskih aktivnosti (hale, bazeni, balon sale i sl.).

Otvoreni sportski tereni jesu posebno uređene površine namenjene za obavljanje određenih sportskih aktivnosti (trim-staze, skijališta, planinarske staze, biciklističke staze, plaže i sl.). Izuzetno, za potrebe obavljanja treninga i realizacije takmičenja i javni put, reka i jezero smatraju se otvorenim sportskim terenima.

Javni sportski objekti mogu se koristiti za obavljanje sportskih aktivnosti pod uslovom da su uređeni, obeleženi, opremljeni i održavani u stanju koje omogućava odgovarajući nivo obavljanja sportskih aktivnosti i osigurava bezbedno korišćenje, s tim da moraju biti dostupni građanima pod jednakim uslovima. Način i uslove korišćenja i uslove obavljanja sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima propisuje ministar nadležan za sport, i on je to učinio Pravilnikom o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima. Treba, međutim, voditi računa da kada javni sportski objekat koriste sportske ustanove i sportska javna preduzeća za obavljanje sportskih delatnosti na njima, moraju biti ispunjeni i uslovi iz Pravilnika o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti.