Zakon o sportu

Zakon i podzakonska akta

<p><a href="/sites/default/files/Zakon%20o%20sportu%202016_.pdf">Zakon o sportu </a>uređuje prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju preduzetnika i pravnih lica u sistemu sporta, opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, nacionalna strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta.</p>

<p>Pored Zakona o sportu, postoje&nbsp;različiti pravilnici koji propisuju pravila i obaveze za učesnike u sportskim&nbsp;programima. Neki od pravilnika su <a href="http://sampioni.rd.gd/pravilnici-koji-su-uskla%C4%91eni-sa-zakonom">usklađeni sa zakonom</a>, dok su neki od njih, koji se takođe nalaze na ovom sajtu,<a href="http://sampioni.rd.gd/pravilnici-koji-jo%C5%A1-uvek-nisu-uskla%C4%91eni-... i dalje u procesu prilagođavanja</a>.</p>